Poniżej znajdziesz listę moich interpelacji. Po kliknięciu zobaczysz treść interpelacji oraz odpowiedź.

Lp.TytułNumer
1.w sprawie ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Białki oraz Rezerwatu Przyrody Przełom Białki pod Krempachami28273
2.w sprawie przewidywanego wzrostu kosztów zakupu energii elektrycznej dla miasta Krakowa28280
3.w sprawie wpływu transportu publicznego na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych28503
4.w sprawie modelu ruchu dla Krakowskiego Węzła Kolejowego i rozwoju przewozów pasażerskich na liniach obwodowych w Krakowie28543
5.w sprawie budowy i modernizacji linii kolejowych łączących Kraków z Zakopanem i przejściem granicznym w Muszynie28698
6.w sprawie ułatwień w zakresie zwiększania lesistości na obrzeżach dużych aglomeracji28736
7.w sprawie specustawy pieszo-rowerowej ułatwiającej budowę dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i chodników poza układem drogowym28738
8.w sprawie pominięcia osób starszych/seniorów w projekcie ustawy o dostępności28940
9.w sprawie zamówienia na dostawę 200 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych typu SUV z napędem 4×428963
10.w sprawie doposażenia Kliniki Nowotworów Układu Moczowego w Centrum Onkologii w Warszawie w sprzęt do wykonywania zabiegów metodą laparoskopową28964
11.w sprawie wiz pięcioletnich dla obywateli Białorusi i wzajemnej liberalizacji wizowej29020
12.w sprawie przyspieszenia remontu wałów wiślanych i wałów Rudawy oraz utworzenia na ich koronie trasy rowerowo-rolkarskiej29079
13.w sprawie zamkniętych szlaków turystycznych w parkach krajobrazowych29240
14.w sprawie działalności korporacji Uber w Polsce29651
15.w sprawie kontrowersji związanych z działalnością spółki Akopol oraz postępującego uszczuplania terenów zielonych w krakowskich Czyżynach należących do Politechniki Krakowskiej29655
16.w sprawie nielegalnego handlu kotłami na paliwa stałe29818
17.w sprawie uproszczenia i zwiększenia przejrzystości systemu BIP30029
18.w sprawie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i emerytalnych dziennikarzy freelancerów i innych przedstawicieli wolnych zawodów nieprowadzących działalności gospodarczej30044
19.w sprawie urządzeń transportu osobistego30045
20.w sprawie kontrowersyjnych wypowiedzi małopolskiej kurator oświaty30092
21.w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 94 na odcinku w Olkuszu30355
22.w sprawie wsparcia dla rolników gospodarujących na obrzeżach dużych miast w granicach administracyjnych miasta stolicy województwa i miasta na prawach powiatu30413
23.w sprawie nieposzanowania potrzeb pieszych i rowerzystów podczas budowy trasy S7 i północnej obwodnicy w Krakowie30414
24.w sprawie przewlekłości postępowań w PGW Wody Polskie skutkujących kolejnym odsunięciem w czasie budowy ścieżki rowerowej, np. ścieżki Tyniecka-Widłakowa w Krakowie30415
25.w sprawie wyhamowania działań polskiego rządu na rzecz rozszerzenia Unii Europejskiej i NATO30610
26.w sprawie koordynacji polityki akcyzowej pomiędzy Polską a Ukrainą celem ograniczania strat z tytułu przemytu30611
27.w sprawie wsparcia dla Ukrainy i Mołdawii w zakresie wdrażania polityki antynikotynowej i przeciwdziałania alkoholizmowi30612
28.w sprawie niedostatecznego finansowania inwestycji w piesze przejścia graniczne30613
29.w sprawie finansowania czasopism i lepszego uwzględnienia interesów autorów podczas przyznawania dotacji30614
30.w sprawie planowanych inwestycji z zakresu żeglugi śródlądowej w Małopolsce i ich kolizji z planami innych resortów oraz samorządów30615
31.w sprawie autobusów transgranicznych między Małopolską i Podkarpaciem a Słowacją30616
32.w sprawie przywrócenia zamkniętych szlaków turystycznych w Tatrach30710
33.w sprawie przeciwdziałania negatywnemu zjawisku „turystyfikacji” centrów miast i promowania alternatywnych form turystyki w miastach, na przykładzie Krakowa30711
34.w sprawie nauki języka czeskiego, słowackiego i litewskiego jako obcego w polskich szkołach30712
35.w sprawie zakupu spółki Polskie Koleje Linowe przez Polski Fundusz Rozwoju30729
36.w sprawie prac specjalnego zespołu Prokuratury Krajowej powołanego do wyjaśnienia nieprawidłowości przy reprywatyzacji w Krakowie31020
37.w sprawie nieprzestrzegania przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych31084
38.w sprawie niszczenia przez Politechnikę Krakowską i podległą jej spółkę Akopol unikalnego układu urbanistycznego w krakowskich Czyżynach31108
39.w sprawie braku reakcji rządu na samowole budowlane na przykładzie inwestycji przy krakowskim Parku Reduta31109
40.w sprawie pozyskiwania przez samorządy gruntów na cele związane ze zwiększaniem lesistości31219
41.w sprawie wsparcia jubileuszu 70-lecia Nowej Huty oraz promocji Nowej Huty za granicą31220
42.w sprawie planów Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie relacji polsko-ukraińskich w kontekście wygranej Wołodymyra Zełenskiego31333
43.w sprawie nawierzchni infrastruktury pieszej towarzyszącej rządowym inwestycjom drogowym i kolejowym w Małopolsce i dostosowania jej do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz użytkowników UTO31334
44.w sprawie priorytetów polskiej polityki zagranicznej w zakresie stosunków polsko-słowackich31335
45.w sprawie zakresu współpracy z Ukrainą w dziedzinie obronności31345
46.w sprawie uproszczenia procedury korekty granic miast w przypadku dostosowania ich do koryt rzek, na przykładzie granicy Krakowa i gminy Liszki31349
47.w sprawie sytuacji i perspektyw rozwoju portów morskich Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego31350
48.w sprawie rozszerzenia ochrony konserwatorskiej unikalnego układu urbanistycznego dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny31351
49.w sprawie kontrowersyjnych przepisów projektu nowelizacji ustawy Prawo budowlane31352
50.w sprawie braku waloryzacji diet radnych skutkującego obniżeniem rangi i niezależności samorządów31353
51.w sprawie nadania samorządom większej swobody w zwiększaniu kompetencji rad dzielnic31354
52.w sprawie problemów polskich taksówkarzy w Cieszynie i Czeskim Cieszynie31355
53.w sprawie toksycznych odpadów na terenie kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie31356
54.w sprawie remontu wałów wiślanych we wschodniej części Nowej Huty31357
55.w sprawie wsparcia dla sportów deskorolkowych oraz ustanowienia programu budowy skateparków w każdej gminie31374
56.w sprawie ułatwień wizowych dla obywateli Białorusi – uczestników festiwalu „Basowiszcza”31377
57.w sprawie wykorzystania radioterapii protonowej w leczeniu pacjentów onkologicznych w Centrum Cyklotronowym Bronowice w Krakowie31440
58.w sprawie sytuacji w krakowskiej hucie stali31496
59.w sprawie ochrony osiedli peryferyjnych Krakowa przed podtopieniami31716
60.w sprawie nieuwzględnienia nowych trendów w zakresie korzystania z car-sharingu, ze skuterów i UTO w polityce rządu dotyczącej rozbudowy przejść granicznych31717
61.w sprawie popularyzacji sportów deskorolkowych w szkołach31718
62.w sprawie nieudzielania kredytów hipotecznych obywatelom mieszkającym w Polsce, którzy codziennie dojeżdżają do pracy poza granicami kraju31764
63.w sprawie wyhamowania polskiej aktywności w zakresie Partnerstwa Wschodniego31842
64.w sprawie zanieczyszczenia Wisły i jej dopływów w Małopolsce31980
65.w sprawie kolei miejskiej w Krakowie31981
66.w sprawie priorytetów polskiej polityki zagranicznej w zakresie relacji polsko-litewskich32068
67.w sprawie nieuwzględnienia pociągów transgranicznych Muszyna-Poprad w wyszukiwarce rozkładów jazdy i internetowym systemie sprzedaży biletów32167
68.w sprawie gwarancji finansowych na organizację Igrzysk Europejskich w 2023 roku w Małopolsce32244
69.w sprawie przeciwdziałania grodzeniu osiedli na przykładzie os. Dywizjonu 303 i Avia w krakowskich Czyżynach32248
70.w sprawie zaniedbanej infrastruktury dla pieszych na osiedlach budowanych w okresie PRL32249
71.w sprawie dostępności i rozwoju sieci gazowej w aglomeracji krakowskiej w kontekście walki ze smogiem32315
72.w sprawie relacji Polski z Macedonią Północną i wsparcia aspiracji euroatlantyckich tego kraju32328
73.w sprawie polskich priorytetów w polityce morskiej i działalności w morskich i bałtyckich organizacjach międzynarodowych32358
74.w sprawie realizacji „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”32546
75.w sprawie dodawania do kosmetyków mikrogranulek32555
76.w sprawie dodawania do kosmetyków mikrogranulek32559


Jeżeli chcesz bym złożył interpelacje poruszającą ważny dla Ciebie temat, to skontaktuj się z moim Biurem Poselskim.